Sp1

Obowiązek szkolny

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani:
• dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
• zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
• zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,
• informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w innej szkole.

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nie usprawiedliwioną nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym) lub w szkole w miesiącu.

Niespełnianie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Skip to content