Sp1

Pomoc specjalisty

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły

Zgodnie ze Statutem pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w
szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana uczniom w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym (za zgodą organu prowadzącego);

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów

WYKAZ SPECJALISTYCZNEJ POMOCY ŚWIADCZONEJ WOBEC DZIECKA I RODZINY NA TERENIE GMINY I POWIATU

WYKAZ NUMERÓW TELEFONU LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

WYKAZ MIEJSC ŚWIADCZĄCYCH POMOC PSYCHIATRYCZNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH NA POMORZU ZACHODNIMSkip to content