Sp1

Przemoc to niemoc

Zapraszamy do udziału w Szkolnym konkursie plastycznym „Przemoc to NIEmoc”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce walki z przemocą. Prace na formacie min. a4 wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do 16 listopada do pedagogów lub psychologa.
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
„Przemoc to NIEmoc”

Informacje ogólne

Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Konkurs adresowany jest do uczniów kl.: I-III, IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.
Cele konkursu:
zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problematykę przemocy,
wzbudzenie zainteresowania możliwością jej zapobiegania lub przerwania,
eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie,
uświadomienie możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stosowania przemocy.
Organizatorem konkursu jest zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej SP 1 W Choszcznie.

Przebieg konkursu
Uczniowie samodzielnie przygotowują plakaty o tematyce zgodnej z celami konkursu.
Format plakatu minimum A4, technika plastyczna dowolna.
Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do dnia 16.11.2023 r. do pedagogów lub psychologa szkolnego.
Prace oceniane będą według kryteriów: pomysł na ujęcie tematu, twórcza inwencja plastyczna (ekspresja, siła wyrazu, kompozycja) oraz estetyka wykonania.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 24.11.2023 r..

Nagrody
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano punkty dodatnie z zachowania.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone 1,2 i 3 miejscem w kategoriach: klasy I-III, IV-VIII.

Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na
umieszczenie nazwisk konkursowiczów, a także zdjęć ich prac na stronie internetowej szkoły.Skip to content