Sp1

Oferta Przedszkola Specjalnego w Suliszewie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Przedszkola Specjalnego w Suliszewie.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy zapisy  do Przedszkola Specjalnego dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją motoryczną, autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną,
  • mieszkających na terenie gmin Powiatu Choszczeńskiego,
  • od 2,5 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Przedszkole mieści się w budynku pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w podjazd dla wózków inwalidzkich, windę.

Placówka oferuje specjalistyczną i kompleksową terapię, opiekę oraz bazę.

Przedszkole specjalne  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w tym edukację, terapię i opiekę dostosowaną do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnością.

Do dyspozycji dzieci są sale m.in.: integracji sensorycznej i rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej, Sala Doświadczania Świata, EEG – Biofeedback, gabinety specjalistyczne.

Z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka niepełnosprawnego oraz jego możliwości psychofizyczne zapewniamy wielokierunkową pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Zajęcia realizowane będą w mało licznych grupach, co pozwala na dużą indywidualizację oddziaływań terapeutycznych zgodnie z opracowanym dla każdego dziecka Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym. Dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w czasie pobytu w przedszkolu zapewnimy objęcie specjalistycznymi zajęciami.

Przedszkole jest placówką feryjną. Dowozy dzieci do placówki realizować będą gminy.

Pobyt dziecka w przedszkolu: opieka, wychowanie i nauka są bezpłatne, realizowane przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dzieciom zapewniamy wyżywienie. Opłatę za posiłki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ponoszą rodzice.

Kontakt z nami:

 SOSW w Suliszewie

ul.Zwycięstwa 28

Telefon: 95 765 64 18, e-mail: osw-suliszewo@wp.pl

Odwiedź nas w Internecie:

www.osw.suliszewo.szkolnastrona.pl  Skip to content