Sp1

Kontakty z rodzicami

Procedury kontaktów z rodzicami/opiekunami

 1. Niniejsze procedury mają na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej szkoły zawartej w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.
 2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku każdego półrocza harmonogramu, uwzględniającego:
 • Zebrania z rodzicami
 • Dni otwarte w szkole
 1. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.
 2. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie szkoła. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w klasach a nie na korytarzu szkolnym.
 3. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
 4. Kontakty mogą mieć wyłącznie charakter osobisty, nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o uczniach.
 5. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.
 6. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o uczniu w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie.
 7. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:
 • nauczyciela,
 • wychowawcy,
 • pedagoga,
 • szkolnego rzecznika praw ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • rady pedagogicznej,
 • organu nadzorującego szkołę.

Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy szkoły z rodzicami.Skip to content